۱۳۹۲ بهمن ۱۲, شنبه

شعرجمه

[Lyrics & Music: D. Cavanagh]
Anathema
"One Last Goodbye" آخرین خداحافظی
آخرین خداحافظی...
How I needed you چطور تورا میخواهم
How I grieve now you're gone چطور برای تو ناله میکنم و تو رفته ای
In my dreams I see you در رویاهایم میبینمت
I awake so alone تنهاترین از خواب بیدار میشوم

I know you didn't want to leave میدانم که نمیخواستی بروی
Your heart yearned to stay قلبت مشتاق ماندن بود
But the strength I always loved in you اما آن قدرت ، که همیشه دوستش داشتم
Finally gave way بالاخره شکست

Somehow I knew you would leave me this way جوری میدانستم که اینگونه ترکم خواهی کرد
Somehow I knew you could never.. never stayجوری میدانستم که هرگز..هرگز نخواهی ماند
And in the early morning light در اولین روشنایی های صبح
After a silent peaceful night بعد از یک شب رویایی
You took my heart away قلب مرا خواهی ربود
And I grieve و من ناله خواهم کرد

In my dreams I can see you در رویاهایم میبینمت
I can tell you how I feel میتوانم بگویم چه حسی دارم
In my dreams I can hold you در رویاهایم در آغوش می گیرمت
And it feels so real و آنرا خیلی واقعی حس میکنم

I still feel the pain هنوز میتوانم درد را احساس کنم
I still feel your love هنوز میتوانم عشقت را احساس کنم
I still feel the pain هنوز میتوانم درد را احساس کنم
I still feel your love هنوز میتوانم عشقت را احساس کنم

And somehow I knew you could never, never stay جوری میدانستم که هرگز..هرگز نخواهی ماند
And somehow I knew you would leave me جوری میدانستم که ترکم خواهی کرد
And in the early morning light در اولین روشنایی های صبح
After a silent peaceful night بعد از یک شب رویایی
You took my heart away قلب مرا خواهی ربود
I wished, I wished you could have stayed آرزو میکردم، آرزو می کردم ایکاش مانده بودی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر